« Känn ingen sorg for mig, Göteborg | Main | En ganske særlig dag »

24 May 2009

Comments

Jette K

Tak for det, Ingunn og Annika! Tasken skal bare være et net med de røde bånd som hanke. Så når jeg engang for tid - så skal den da fluks laves. Tror jeg. :-)

Ingunn B.

Flotte stoff du har kjøpt! Er spent på å se vesken du skal sy.

Annika

Så fina saker du handlat! Tack för titten!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad