« Fææærdig! | Main | Indkøbene »

24 May 2009

Comments

Jette K

Ja, det var rigtigt heldigt, må man sige. Jeg er SÅ glad for at vi ikke var der fredag, for jeg ville have følt at jeg spildte min tid (til eksamenforberedelse) hvis vi havde været der da og ikke havde fået hverken set eller købt noget. :-) Tak for roserne!

Lena Stridh

Hej
Kul att läsa om dina upplevelser på NQT. Du verkar ha valt en mycket bättre dag än vad jag gjorde. Och du lyckades handla lite pckså. Tjusiga tyger!
Lena i Huskvarna

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad