« Jeg er her endnu | Main | Endelig ferie!! »

18 June 2009

Comments

Jette K

Tak for det, Helle! Og du har ret. Men man bliver jo lidt nedtryk. Ikke så meget over tallet, men kommentarerne som følger med. Jeg har fået rigtigt gode karakterer indtil i år og det har altid været de medfølgende kommentarer, som har været det som gav mest glæde frem for selve tallet. Men skidt med det. Det er overstået og jeg bestod, det var hovedsagen. Jeg dumpede sidste år, så jeg var vildt nervøs for det denne gang.
Og ja, Lemvig er en hyggelig by. Desværre er der forsvundet alt for mange af de gamle huse eller også er de fornyet til ukendelighed - kan man se, når man kigger i bøger med billeder fra det gamle Lemvig.

Jette

Helle

Tillykke med din eksamen. Blæse være med tallene på eksamenspapiret, dem er der alligevel ikke en sjæl der ser på bagefter. Det er personen bag tallene, der tæller.

Butikken ser ret hyggelig ud, men Lemvig er så vidt jeg husker også et herligt sted. I hvertfald om sommeren, nyd du har ferie/fri fra bøgerne.

Kram fra Helle

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad