« The Antonia Shawl | Main | Farver! »

23 September 2009

Comments

Katarina

Kul att bilden hjälpte dig! Hoppas snart få se din färdig! Katarina

Parttime Perfectionist

Ja, er det ikke sandt?! Det andet blev jeg i hvert fald mere forvirret end
noget andet af.
Og velbekomme!

2009/9/23

Kate

Det billed gav jo virkelig mening - nu kan man se, hvordan det skal gøres, tak fordi du deler ;-)

Åsa

Om jag tolkar beskrivningen rätt, ska allt vändas ut och in igen, och sedan viker man upp fickan mellan lagren innan man syr långsidorna. Den är jättesöt!
Hoppas du får ihop den.
Åsa i Linköping

Gudrun

Det förstår jag att du vill,Jette!För en förklaring skall det ju finnas:-)).Tyvärr hinner jag inte testa,Öland väntar.

Lycka till.

Parttime Perfectionist

Tak for dit forslag, Gudrun. Det kunne det jo ende med at jeg gør, men jeg
ville jo gerne gøre det, sådan som man åbenbart kan gøre det. :-)

2009/9/23

Parttime Perfectionist

Som det ser ud, ud fra beskrivelsen, så skulle man kunne lave det hele i en
arbejdsgang. Men jeg kan simpelthen ikke få det til at blive rigtigt. Det
irriterer mig rigtigt meget. :-)

2009/9/23

Gudrun

Beskrivningen var inte så lätt att förstå. Kan du inte vändsy allt och sen sy ihop sidorna med små,små stygn.Det var det som var kruxet eller?
Undrar och hälsar Gudrun

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad