« Arrgh! | Main | Flere farver »

23 September 2009

Comments

Parttime Perfectionist

Ja, det er sandt. Og hvis de er godt nok limet til væggen, så kan de nok
også tåle en støvsugning. :-D
Ja, man skal passe på med hvad man gør med sine børn. Mit yngste barn har
åbenbart ikke været traumatiseret nok. Hun vil godt gå med hatten med lyset,
hvis jeg vil strikke den...jeg overvejer stadig... :-))

2009/9/24

Britta

Man har da sådan en syntetisk støvekost! Den klare det i et snuptag.

Sådan en væg kunne jeg godt tænke mig at have - og mon ikke jeg kan lokke Rasmus til at spise pastillerne? Hm han får sikkert traumer som voksen over alle de pastiller hans mor tvang ham til at spise som barn ;-D

Parttime Perfectionist

Hihi, det tænkte jeg overhovedet ikke på. Men du har ret, den dag det skal
gøres, så tror jeg også at jeg ville være træt af det. For ikke at tale om
at få dem slået op på væggene. Og spise alle de pastiller, som har været i
dem. Men det kan man nok få folk til. :-)

2009/9/23

www.google.com/accounts/o8/id?id=AItOawmHEJdzDHiOr-8lJZnAOUModavmeKC_Cv0

jo det ser godt nok flot ud, men hvor er jeg kedelig, det förste jeg tænkte var "hm, hvem mon har påtaget sig at stöve det af?"
kh.fra Island
Frida

Solveig

TØFT!!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad