« Søde sommerfugle | Main | Ugens R.E.M - Wichita Lineman »

27 February 2010

Comments

jette

Hej Lisbeth! Jeg kan nu ikke tage æren for at have strikket noget af det, som er på billederne. Og derfor kan jeg bestemt heller ikke lægge opskrifterne ud, for det er ikke mine. Som det fremgår af indlægget, så findes der en Etsy shop, hvor man kan købe dem. Lige nu er der udsolgt, så det ene link fungerer ikke. Man kan få en mail, så man får at vide, når Julie vender tilbage fra sin ferie. Indtil da kunne du måske kigge på de gratis opskrifter. Der er bla. nogle meget søde bamser og småbitte julestrømper.

lisbeth

DEt er bare helt fantastisk flot og smart det du har strikket.
kunne du lægge opskriften ud

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad