« Jeg er SÅ tilfreds | Main | Fingerdukker »

22 March 2010

Comments

Signe

Hej Jette.
måske en ide - forstør dine skabeloner med en skanner - hvis du ikke selv har en printer med skanner - kan du gøre det på de fleste biblioteker. Man kan købe meget tynde og bløde plastik-skærebrædder (ca. ½ mm), de kunne måske bruges til at skære de nye skabeloner af - og koster ikke en formue.
venlig hilsen
Signe

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad