« Det ER for tidligt | Main | Quilts 1700 - 2010 - Hidden Histories, Untold Stories »

17 March 2010

Comments

Una

Tusen, tusen takk for dette innlegg! Det var en fryd å se denne filmen. Mye studietid skal brukes på den. Veldig takknemlig, Una

jette

Det var så lidt! Jeg synes også, at det er en interessant lille video. Jeg kan vældigt godt lide Tracey Chevalliers bøger. Har læst de fleste, på nær Pige med perleørering. :-) Men jeg har set filmen, som er fantastisk.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad