« Hurra | Main | Jeg glemte da een!! »

03 September 2010

Comments

Karen

Ejhvor sjovt.
Jeg har også en samling små dåser. Dem havde jeg helt glemt.
De skal da findes frem ASAP.
Super super skøn samling du har i øvrigt.
Karen

jette

Tusind tak for det! Og i lige måde, jeg glemte da helt at kommentere din samling, som bestemt også er fin. Jeg har et par stykker mere, men jeg ved ikke helt, hvor de gemmer sig på matriklen. :-)

bent mølholm nielsen

Hej fin dåse samling, kunne man være så heldig at den røde kaffedåse fra Hobro var en man kunne købe?
Mvh
Bent Mølholm

Parttime Perfectionist

Tak skal du have! Desværre, kaffedåsen hører stadig til blandt mine yndlings og er flyttet ud i køkkenet, hvor den pynter så flot! :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad