« Mike Oldfields Tubular Bells | Main | Fiddlehead vanter »

29 October 2010

Comments

Helvig (Holsted)

Den er da blevet rigtig flot..

Birthe C

Dine billeder er da så tilpas gode, at jeg kan se, det er fristende flot "Haven".
God idé at bruge snor, når du nu ikke har wire, men ja, jeg tror også, at det er nemmere at bruge.

jette

Tak for det, Ann! Jeg ville nu meget gerne have et sæt wirer! :-) Jeg forestiller mig, at det er en anelse nemmere. Jeg skal i hvert fald nok ikke slås med katten om dem, sådan som jeg gør nu, om snoren!

Ann

Det er blevet et meget smukt tørklæde.
Det var da smart at bruge snor i stedet for wire :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad