« Jule-rundtur | Main | 1. december »

30 November 2010

Comments

Angelika

Hvor er den flot ! Mon det er et quilt-pink-moenster ?

jette

Jeg ved det ikke, men fin er den i hvert fald. Jeg er nærmest helt flov over den jeg selv har lavet. :-)

Birgitta i Arboga

Så fint nålbrevet är och så smart med en liten ficka till nålpåträdaren.

jette

Ja, det er rigtigt fint og den lille lomme er da bestemt en smart ting!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad