« En orange kat | Main | Mug Rugs »

28 December 2010

Comments

jette

Tak for det!! Det skal blive til en pude. Det er jo heller ikke nemt at gennemskue. Jeg har skrevet om den et par gange før (!) men det kan man jo heller ikke forlange, at folk skal kunne huske. :-)
Jeg tror helt sikkert ikke, at jeg kommer til at sy dem igen, så bliver det på maskine (og det synes jeg ikke er så pænt, når mønstret ikke passer i stofferne) Med den smule jeg får syet, så skal det være noget, som jeg virkelig gider. :-))Jeg har altid haft et anstrengt forhold til dem, jeg synes de er så søde, men jeg gider ikke rigtigt lave dem.

Anna

Det blir så fint! Vad ska den bli när den är klar?

Jag sa också aldrig igen när jag hade gjort färdigt ett stort hexagonprojekt, men efter ett par år kunde jag inte stå emot längre. :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad