« Godt råd - passende til i dag! | Main | En tradition »

31 December 2010

Comments

jette

Også godt nytår til dig, Solveig!
Ja, det må da kun kunne gå een vej, fremad! :-)
Og så velbekomme! Det er dejligt at høre/se at der er nogle, som har "gavn" af det jeg skriver om.

Solveig

Godt Nytt år.

Det kan nok berre gå ein veg no, til det betre!
Vi kryssar fingrane for det;o)
Takk og for veldig mange, gode kreative innspel. Eg har plukka mange gode idear og oppskrifter her hos deg.

Solklem

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad