« Julehumor | Main | En orange kat »

27 December 2010

Comments

jette

Jeg har godt opdaget, rundt omkring i blogland, at skiltene fra Ramsign er blevet meget populære. Man har "altid" kunnet købe dem her, men måske fra et andet firma. Vi har et, som er mindst 10 år gammelt, hvor der står Luk lågen. Det er klassisk hvidt og blåt, som de var i gamle dage. :-)

Annie

Visst är det härligt med färger! Jag gillar färger på kläder, tyger etc, men när det gäller inredning är jag lite feg och kör gärna på svart och vitt. Blev så glad när jag fick en fin dörrskylt i svart och vitt i julklapp. Den kommer förresten från ett dansk företag, http://www.ramsign.dk , och den är så fin :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad