« Every home should be made of quilt | Main | Der kom endnu et brev »

19 March 2011

Comments

Lis

hej

Hvor er de bare flotte. Jeg er rigtig imponeret af dem som kan lave patchwork. Jeg lærte det som barn, men det med nål, tråd og pap... måske jeg skulle prøve. Så jeg også får lavet noget så smukt. Kunne vel starte med de kaffe brikker der bliver lavet af mange her rundt omkring.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad