« Seneste indkøb | Main | Skillaer »

21 May 2011

Comments

Connie

Nej, det er det ikke! Og er det ikke bare amerikansk at gå i selvsving over sådan et billede... Men det er åbenbart en konkurrence, hvor dette blev præmieret. Der er måske noget symbolsk i citronerne og tavleskriften, men jeg fatter ikke lige, hvad det skulle være. Der er nok lidt Lars von Trier over det, hø hø

Hanne

Niks, du er ikke alene, men lur mig, om ikke også den amerikanske trend kommer til Danmark.

jette

Jo, nogle amerikanere (eller måske endda ret mange) synes jo det er det mest nuttede de har set.
Jeg har først fundet ud af, hvad der står på tavlen i dag. Der står Squeezed daily. Og det bliver en baby, ligesom citronerne, nok også.
Det er et eller andet hejs på Flickr - det er der kommet så meget af - man får sit billede "valgt ind i" et eller andet - eller hvad det er der sker, jeg har ikke helt fundet ud af lige præcis det koncept her.

jette

Jeg er bange for, at du har ret, Hanne! Det skulle i hvert fald ikke undre mig, hvis vi også snart ser billeder af spædbørn "dekorativt" anbragt de mest underlige steder.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad