« KLIPPAN sofa | Main | Bare det var mig! »

23 June 2011

Comments

Angelika

Stort TILLYKKE med hende !!
kh
Angelika

yt

Tillykke med dattere ;)
Så skal der festes igennem.

Yt

jette

Tusind tak, begge to! Uha, ja, det er ingen spøg nu om dage. Og i huen står der alverdens regler for hvad man skal gøre og hvordan man skal gøre. Det gør der ikke i min...

Connie

Det er ved Gud også så længe siden af du (og jeg) fik din/vores. Der var ikke helt den samme "industri" omkring hue-hysteriet dengang...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad