« Morgen havevandring | Main | Jeanne d'Arc Living »

27 July 2011

Comments

jette

Det er ikke helt tosset, at du tænker på en mælkebøtte. Det er det, maskros betyder på svensk. :-)

Og jo, den samler sikkert masser af støv. Men typisk mig, så har jeg overhovedet ikke tænkt på det! :-D Den er lavet af plast, så den kan nok tåle at blive vandet med en bruser. Hvis man kan få plads til den i brusekabinen!

Bitten

Hej Jette.

Altså den der lampe - den får mig først til at tænke på en mælkebætte i frø - let og yndig, men den næste tanke er da: "Hvad med støv?" den må da samle en masse støv og den kan vel ikke tåle at blive støvsuget? Hvad er den lavet af, plastic eller stift karton?.
Nå, men sød er den helt bestemt.
Hilsen Bitten

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad