« En have i loftet | Main | Morgen havevandring »

26 July 2011

Comments

jette

Tusind tak! Jeg er også så tilfreds med det, så jeg er lige ved at sprække! :-D Min bedstemor havde også sådan et decilitermål, men det var der en anden, som arvede, så dette her er købt på bagagerumsmarked i Søndervig. :-)

Else Marie

Hej Jette

Det ser vildt godt ud. Jeg spottede det blå decilitermål, det vækker søde barndomsminder om gode brød. God ide du fik der.
Hilsen på en sommerdag
Else Marie

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad