« Det blev SÅ godt! | Main | Buhuuu!! »

27 July 2011

Comments

Bitten

Søde billeder af smukke blomster, tak for ikke at vise for meget af roserne.
Der er 3 sølle blomster i min New Dawn - øv! Til gengæld har jeg høstanemoner der ser ud til at trives.

Hilsen Bitten

jette

Ja, jeg tænkte, at jeg ville skåne dig. Der er lidt flere end tre på min. Men den er nu noget "vild", så jeg burde klippe den lidt mere. Det kan jeg jo bare ikke nænne, for alt hvad der kan gro herude, skal da have lov til det, synes jeg. :-) Og jeg kan jo passende være misundelig på dine høstanemoner så! Jeg har kun haft dem i potter, og kun en af dem jeg havde i forvejen, overlevede vinteren.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad