« Høstvejr | Main | Må jeg lige få lov at prale lidt? »

30 October 2011

Comments

Else Marie

Så udstillingen i efterårsferie. Mange fine ting både hvad angår broderi og patchwork. Desværre var Danmark kun repræstneteret med en deltager i art quilt. Det kan man undre sig lidt over.

jette

Jeg satser på at tage ned og se det i næste uge eller måske allerede denne. Og ja, det er underligt, men såvidt jeg kan huske, så var der også kun et bidrag sidst. Fra Charlotte Yde.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad