« Fransk flet med farve | Main | Vinther og Lausten »

08 June 2012

Comments

Sol stensland

For et herlig navn, blomsterfakir. Jeg lurer på om sånne har et navn på nors. Flower frog er jo også ganske festlig.

jette

Ja, det er et sjovt ord. Det må vi da finde ud af, hvad sådan en fidus hedder på norsk. Det kunne være sjovt at vide.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad