« Ny nøglefant | Main | Der er for lidt grønt i det her hus »

27 June 2012

Comments

Gitte

Gad vist om det forhandles i Aarhus et sted? Jeg har læst om det flere steder, men endnu aldrig bladret i en af deres magasiner.

jette

Jeg ved det simpelthen ikke. Det eneste sted, hvor jeg ved, at det forhandles er hos Garn-iture på Frederiksberg. Men de har ikke online salg, hjemmesiden er i det hele taget lidt bovlam. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad