« Bolaget Inspiration | Main | »

31 July 2012

Comments

Linda

Jeg blev lidt overrasket da jeg så billederne af jeres stue. Een med så megen flair for det lette og lyse?! Koboltblå væg? Jeg er spændt på at se hvordan det nye look bliver. Og kan i øvrigt klart anbefale at male eller bejse stigereolerne. Jeg gav mine triptrap lazering, og er virkelig glad for resultatet. Det tørrede i øvrigt hurtigt, og når nu bøgerne alligevel er stuvet af vejen ... ;o)

jette

Åh, men det er jo malet for mange år siden, så mange, at det overhovedet ikke var moderne med lyst, let og afskallet. :-) Desuden har jeg en "eklektisk" smag, hvilket nærmest vil sige, at man ikke ved, hvilken smag man har. Synes jeg. :-) Jeg kan rigtig godt li' den lyse, hvide, afskallede stil, men jeg kunne ikke have det i hele hytten. Vi havde et enkelt hjørne, som så lidt gustaviansk ud før, pga. tingene, som stod der, men det føltes også lidt forkert, syntes jeg. Måske var det, fordi der var en kobobltblå væg i den anden ende af stuen. Det hang i hvert fald ikke sammen, det var som om vi havde to stuer i een. Jeg er også spændt på at se, hvordan det bliver, når det er helt færdigt.
Reolen er lakeret med en eller anden interiørlak for over 30 år siden. En del af den er fra min første lejlighed, som jeg flyttede i i 1978. Alle de andre ABC reoler vi har/havde i huset har fået noget hvidpigmenteret et eller andet, for da vi købte dem, til børnenes værelser, var det blevet "opfundet". Men tak for tipset! :-) Jeg kan nu nærmest slet ikke holde ud at tænke på flere maleopgaver. Jeg vil frygteligt gerne have sat hjul under et skab, når det om ikke så længe alligevel skal tømmes for musikanlæg, plader og CD'er, men det kræver, at det får en ekstra bund, så den "ekstraopgave" er riiiigelig foruden maleriet. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad