« Endelig | Main | Løber i metermål »

28 February 2013

Comments

Grete L

Åh det høres flott ut, jeg blir rett misunnelig! Jeg har vært på mange håndarbeidsmesser på Olympia - det var bladet Needlecraft som arrangerte dem i sin tid og dette blir sikkert minst like flott. Det skal bli spennende å høre hvis dere tar turen innom.

Parttime Perfectionist

Vi er også så småt begyndt at glæde os og planer er der mange af. Men vi får se, hvor meget vi når. Jeg tror da, at vi skal forbi Olympia, selvom det nok mest er mig, som er opsat på det. :-)
Det er Twisted Threads, som også arrangerer Festival of Quilts, som står for bag dette, så det er sikkert godt. De har arrangeret efterårsshows i mange år. Men det er første gang det foregår om foråret og så er det da fantastisk, at vi lige er der da.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad