« Mandagsmosaik | Main | Striber, striber, striber! »

25 February 2013

Comments

Marlene

Sikke nogle fine prøver I alle fik lavet. Lidt sjovt med den ekstra cirkel inde i den første, det vil jeg huske.

jette

Tak for det, Marlene! Ja, det var faktisk ret sjovt at lave dem. Det tog lidt tid for nogle af os (ikke kun mig. :-)) at gennemskue, hvordan hun havde gjort det.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad