« Det var li' godt hunnens | Main | Navneskilt til kufferten »

07 February 2013

Comments

Grete L

Lekkert bokomslag! Jeg liker særlig godt båndene du har sydd på. Korsstingene ble prikken over i-en :-)

jette

Tak for det, Grete! Jeg er også udmærket tilfreds med det, men jeg beholder det nu selv, for det er blevet lidt for rustikt. Båndet skulle have været syet på, på maskine, men det var nærmest umuligt at få det til at blive pænt, så jeg valgte den anden løsning, som trods alt blev pænere. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad