« Vintage patchwork | Main | Lav et pandebånd »

14 February 2013

Comments

Bitten

Nej, hvor er den fin. Har jo tidligere set dig arbejde på den. Endnu et færdigt project - det må være dejligt.
Hilsen Bitten.

jette

Tusind tak for det! Jeg synes også selv den er nydelig, men jeg kan nu alligevel bedst lide forårsudgaven.

Connie

Har du noget, der evt. passer til en knaldgul sofa? Ulla vil snart invitere, og så tænkte jeg, jeg kunne købe en til hende i gave?

jette

Det har jeg da uden al tvivl! Så det kan vi da kigge på. Det lyder faktisk spændende med en pude til en knaldgul sofa.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad