« Skal vi slet ikke sylte, Iben? | Main | Mandagsmosaik »

24 February 2013

Comments

Connie

Hmmm, jeg synes, der var et Gorillaz nummer tidligere i dag - havde du glemt Oscar?

jette

Nej, det var en fejl. Det er blevet gemt som kladde allerede i marts sidste år. Så ville jeg se, om jeg havde brugt den før, men for nemt at kunne finde den igen, så programmerede jeg den til at skulle offentliggøres senere i aften. Da jeg ville ændre "programmeringen" opdagede jeg, at den allerede var udgivet. Men der stod marts 2012, så jeg kiggede ikke efter, om den var der, for det gad jeg jo ikke lede efter, så langt tilbage. :-)
Det er ikke altid nemt at styre...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad