« Mandagsmosaik | Main | Hjemme hos Dorte »

20 May 2013

Comments

Gudrun

Den är riktigt fin,samma öde går dock många väskor till mötes.Det måste väl vara en praktisk stickväska?
Föreslår och hälsar Gudrun

Parttime Perfectionist

Ja, det er sandt. Jeg lavede en del tasker lige omkring den tid, de fleste blev brugt godt og grundigt, men denne her blev mere "forsømt". Den er nu også lidt dum at bære, fordi den kun har den ene hank. Jeg kunne ikke få den til at hænge på skulderen, fordi hanken var for kort til det, mens den var for lang til at man kunne bære tasken i hånden. Men dit forslag er ikke så dumt!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad