« | Main | Nu er det officielt sommer »

27 June 2013

Comments

Bitten

Hvor er de fine, især ophænget med Liberty-rester er lige mig.
PS: Købte i dag jordbær fra Kræmmergården. De er 10 kr. dyrere end i Kvickly, men også mindst 10 gange bedre. Uhm.

Bitten.

Parttime Perfectionist

Tak skal du ha'! Jeg synes også, at det er blevet særligt vellykket og det passer så fint, der hvor det hænger.

Jeg må også ned og kigge på jordbær i løbet af den nærmeste fremtid. Jeg har købt 2 gange indtil videre. Begge gange forbløffende billigt. 18 og 17 kr. pr. bakke. Første gang i Harboøre, anden gang i Bilka (Viborg) De første var utroligt gode, anden omgang (hvor jeg købte to bakker :-)) knapt så gode.

Angelika

jeg er vild med dine små quilts og den sprælske løber :-)

knus
Angelika

Parttime Perfectionist

Tusind tak, Angelika!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad