« Mandagsmosaik | Main | Åh, det er da lige »

08 July 2013

Comments

Anne-Mette

Super flot, Jette.

Bitten

Hvor er det flot - er det et
svært mønster?
Hilsen Bitten.

Parttime Perfectionist

Tusind tak, Anne-Mette!

Parttime Perfectionist

Nej, det er det egentlig ikke. Det er bare to ret sammen, slå om osv. Opskriften er engelsk, men det er slet ikke svært at strikke dette her, for det er jo stort set ens hele vejen. Der er nogle udtagninger i den ene ende, som man ikke kan se på billederne, men ellers er det lige ud af landevejen.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad