« Mandagsmosaik | Main | Gør-det-selv: lanterner i papir »

12 August 2013

Comments

Parttime Perfectionist

Så hyggeligt at få en kommentar fra Sverige! Det er et fantastisk sted, hvor man kan bruge rigtig lang tid.

Lige for tiden er Lasse på TV igen. Dansk TV2 sender Loppe de Luxe, hvor to "tingfindere" køber ting og sager for 4000 kr. De skal så sælges videre med så stor fortjeneste som muligt og vinderne (der er to på hvert hold) er selvfølgelig de, som har fået mest for deres varer.

Ulf Lundin

Hej
Jag sitter och tittar på danska Antikduellen på svensk TV, och blir så glad att återse ett av mina favoritställen, Vennemose Antik och Lasse.
Jag hittar ofta spännande dansk design till mig själv och tecnica till mina danska vänner de gånger varje år jag besöker stället.
Med vänlig hälsning,
Ulf Lundin
Uppsala

Parttime Perfectionist

Ja, det var virkelig herligt der og nu hvor jeg ser det grønne skab igen, så er jeg da stadig lidt ærgerlig over, at vi ikke har plads til det nogen steder - og at vi har sådan en lille bil. :-D

Lene

Hej!
Jeg har også været der og giver dig FULDSTÆNDIG ret. Stedet er absolut et besøg værd!!!
Som du selv skriver, så har han bare sådan en dejlig orden i tingene!!
Laden ("loppefunds"/ gør det selv afdelingen) er også spændende at tjekke ud!!
Hilsen Lene.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad