« Vintage patchwork | Main | Søndags sang til godnat »

08 September 2013

Comments

Anne-Mette

Det er hyggeligt med de små Fru Zippe broderier. Jeg er i gang med nr. 2 og hygger mig, når ånden kommer over mig :-)

Parttime Perfectionist

Ja, det er det. Jeg troede egentlig, at jeg skulle være færdig med den i forbindelse med QuiltSkandinavias UFO udryddelse, 5 før 5, men det nåede jeg ikke. For jeg skal også have ånden over mig, i hvert fald nu, hvor jeg synes det er en anelse kedsommeligt. Og altså også lidt besværligt.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad