« | Main | Det færdige penalhus »

18 September 2013

Comments

Parttime Perfectionist

Tak skal du ha', Trine! Jeg er også vældig tilfreds med de farver sammen. Og nu er ti-øren faldet (igen) Det var fordi jeg var for afhængig af diagrammet. For når man kigger på det man strikker, så er det helt logisk, hvad man skal gøre.

Trine

De bliver rigtig flotte - jeg er vild med farvekombinationen :-)
Og mønstret skal nok nå at sætte sig fast, når du har gentaget det en 40-50 gange ;-)

Go' strikkelyst
Kh Trine

Parttime Perfectionist

Tak for det, Anne-Mette! Jeg synes også, at farverne er fine sammen.

Anne-Mette

De b,iver fine, Jette. Og det er en flot gave til pakkeleg :-).

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad