« | Main | Pop up i min postkasse »

22 November 2013

Comments

Margit Fink

Hvor der den blevet flot :-)
Var i Stof og Stil i mandags og kunne ikke beslutte mig til at købe eller ikke købe nogle af deres fine julestoffer. Lagde stofferne tilbage på hylden, men nu har jeg da fortrudt, at jeg ikke købte noget ;-)

Parttime Perfectionist

Tak for det! Jeg er også godt tilfreds med den, sådan rent håndværksmæssigt, men jeg synes forsiden er lidt kedelig. Men skidt, når der kommer til at sidde en nisse (eller to faktisk) foran den, så ser den nok fin og julet ud alligevel. Jeg køber normalt aldrig julestof, men det der kunne jeg ikke gå fra. :-)

jonnavestergaard@hotmail.com

Tittekanter er ikke farlige, jeg vil gerne vise dig teknikken.

Parttime Perfectionist

Jeg kan egentlig godt, synes bare det er bøvlet. Men du må da meget gerne vise mig hvordan! :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad