« Quilt Me! | Main | Godt nytår! »

31 December 2013

Comments

Linda Groesmeyer

Det var da en dejlig måde at starte det nye år på flot sjal

Parttime Perfectionist

Ja, slet ikke så ringe, Linda! Nu skal jeg bare tage mig sammen til at vaske og spænde op. Og tak!

Conny

De er rigtig flotte Jette.Jeg synes også det var sjovt at lave.

Parttime Perfectionist

Tak, Conny! Jeg synes det er en smule kedeligt i strikke, for til at begynde med, skal man strikke de blade hele tiden og til sidst bliver pindene så lange. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad