« Mercury | Main | »

28 January 2014

Comments

Connie

Ja ja, de snakker da igen om at begrænse indløbet, så der ikke kommer så meget vand ind i fjorden. Og der har da været tale om en dæmning i en eller anden form, så hvem ved, måske bliver der lukket noget på et tidspunkt

Parttime Perfectionist

Nej, man ved jo aldrig noget. Her vildt langt ude...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad