« Små vågor | Main | »

30 January 2014

Comments

Kristine

Prøv at kontakte Tapet Cafe og spørge om du kan bestille maling over netshoppen. Alternativt er det muligt at Tapethuset i Århus kan hjælpe. Mener at de også har maling.

Parttime Perfectionist

Tak for kommentaren, Kristine! Det kunne man jo prøve. Jeg kan ikke, at Tapethuset har hverken tapet eller maling, men derfor kan de jo godt have det i den "virkelige" butik. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad