« Fair Isle mus | Main | Vintage patchwork »

18 February 2014

Comments

Gitte

Elsker de magaziner der er online :) Men hvordan er det jeg får den lagt på min blog? Ved du det?

Parttime Perfectionist

Det gør jeg også, jeg er bare ikke så god til at få dem læst/set.

Et eller andet sted på hjemmesiden http://issuu.com/ står der, når man har valgt et magasin Share. Når man har valgt det, kommer der forskellige muligheder frem. Man vælger Embed og der kommer en HTML kode, som man skal kopiere og så kan man (i hvert fald hos Typepad) vælge HTML i stedet for Rich Text (som er almindelige bogstaver/ord.)

Når koden er sat ind, som HTML og man igen vælger Rich Text, så er bladet der. Dvs. jeg kan ikke se det i min Editor. Der er det usynligt og det er ret irriterende, for det er umuligt at skrive en tekst - jeg prøvede med dette indlæg og det kom enten til at stå meget, meget langt nede i indlægget eller også kom der 3 eksemplarer af magasinet! :-)

Håber det var til at forstå. Det er ret simpelt at gøre, men når jeg læser det jeg har skrevet, igennem, så lyder det nu lidt indviklet. :-)

Og nu har jeg lige fundet et andet spændende, som skal være søndagens indlæg, tror jeg.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad