« Ny udgave af magasinet 91 | Main | Sweater til varmedunk »

19 February 2014

Comments

Parttime Perfectionist

Tak, Gitte! Ja, jeg synes heller ikke det er helt ringe. Men det er længe siden og det blev flittigt brugt, mens jeg gik på seminariet, så nu er det både beskidt, nusset og mangler en knap. Der er en tusch af en slags, som er lækket i den, så den ser i det hele taget Herrens ud.

Jeg har syet en der ligner, bl.a. med det samme ternede stof, men den er ikke helt så god som denne her.

Gitte

Det er så skønt dit penalhus Jette. Elsker bare rød og den aquafarvede sammen, ren øjenfryd.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad