« Et hjerte med te | Main | Søndags sang til godnat »

09 February 2014

Comments

Helene Juul

Sjovt Jette. Jeg sad og bladrede i Julens lappebok op til jul. Det er den bedste af alle Lise Bergenes bøger synes jeg ... og jeg faldt (igen) for denne løber og tænkte som dig, jamen det er jo "low value". Ja ja, der opfindes jo ingen dybe tallerkener mere

Parttime Perfectionist

Ja, det var da sjovt! Jeg synes også stadig den er god, den med tasker, som vel er den sidste hun har lavet (i hvert fald den sidste jeg har fået, såvidt jeg husker) er heller ikke så ringe.

Jeg kiggede i flere af de andre norske bøger, som jeg har, da jeg skulle finde den rigtige - som jeg faktisk aldrig fandt, men jeg havde heller ikke briller på, da jeg ledte. :-D Men mange af dem virker utroligt gammeldags. Jeg blev helt "forbløffet" over, at jeg engang havde syntes at det hele var så flot. :-)

Hvordan går det med dig? Bedre håber jeg!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad