« Oplagt idé! | Main | 17. mai »

16 May 2014

Comments

Connie

Sats på i morgen i stedet - der kommer vist intet gennembrud i skyerne før i aften/nat herude

Parttime Perfectionist

Ja, det må man da håbe, for nu er klokken jo over 18 og det har godt nok kun været i glimt vi har set solen. :-D

Vi griller ude og spise inde i dag. Planerne blev væltede i går, så vi måtte handle i Harboøre, hvor vi kun kunne finde nogle nakkekoteletter, som skal bruges i dag. Heldigvis har slagteren åbent i morgen!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad