« Mandagsmosaik | Main | En sygåde »

21 October 2014

Comments

Connie

Nu er det begyndt at blive koldt nede på arbejde igen, og Lone og jeg talte netop om muffedisser i går. Havde jeg egentlig ikke bestilt nogen for et par år siden???

Parttime Perfectionist

Det kan jeg sør'me ikke huske, men sig bare til, for jeg har også et lille lager af dem! :-D

Connie

Hvad vil du sælge til, og kan jeg vise dem til Lone på en måde? Evt. billeder???

Parttime Perfectionist

Uh, det er jo et godt spørgsmål, men de kan vel godt koste 100-150 kr., synes jeg. Jeg kan tage billeder og sende i en mail.

Connie

Det ville være fint - prøv at sende billeder

Parttime Perfectionist

Ja nu glemte jeg det selvfølgelig, mens der var dagslys. Jeg skal huske det i morgen!!

Connie

Og nu er dagslyset igen forsvundet den 27. Hvornår var det, Lars skulle opereres?

Parttime Perfectionist

Jeg sendte en mail klokken 3!

Og jeg glemte at skrive i den, at det er på fredag han skal opereres.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad