« Efterårsferie - tid til at sy | Main | Næste projekt? »

15 October 2014

Comments

Gunilla

Om Du inte skrivit om tygerna i övre vänstra hörnet, hade i varje fall inte jag sett det!
Den är jättefin!

Parttime Perfectionist

Hihi, jeg overvejede også lidt, om jeg skulle skrive det eller ej, for egentlig er det jo lige meget, men jeg bestemte mig for at "fortælle" det, i tilfælde af, at der var nogen, som opdagede det.

Der er forøvrigt også en "fejl" i venstre side, hvor der er to smalle strimler lige over hinanden. Men jeg var forberedt på det, for når jeg har brugt det samme stof ret ofte og der er så forholdsvis få blokke, så skal det jo "gå galt".

Men jeg synes nu det er fint - og tak for rosen!

Lisa Boström

Jag tycker din topp blev jättefin!

Parttime Perfectionist

Tusind tak, Lisa!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad