« Mandagsmosaik | Main | 2. december »

01 December 2014

Comments

Connie

Godt, det var en god dag - og billedet af "drengene fra Grundfos" er da næsten ubetaleligt - det er da trip-trap-træsko!

Yt

Stort tillykke med ham 🎉
Ja, det er en stor dag.
Kan sagtens følge dig, vores søn har heller ikke haft den bedste start på livet.
Så noget lykkes for dem betyder det bare så meget for os forældre.

Parttime Perfectionist

Ja, jeg syntes egentlig også godt, at de kunne have stået på en anden måde. :-)

Parttime Perfectionist

Tusind tak, Yt! Og du har helt ret!

Bitten

Også tillykke fra mig. Efter vi har fået Mads kan jeg godt sætte mig ind i, hvordan i har haft det som familie. Dejligt for jer at Emil er kommet så langt. Godt gået - som man jo siger på nudansk - men det er det bestemt.
Hilsen Bitten.

Parttime Perfectionist

Mange tak, Bitten! Ja, vi synes også, at det flot klaret. Han er heldigvis ikke sådan at holde nede. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad