« Årets første færdige projekt | Main | Sjov idé »

23 January 2015

Comments

Margit Fink

Godt at vide. Jeg er nemlig også holdt med at kommentere her😏

Parttime Perfectionist

Til at begynde med havde jeg kode på, fordi der en overgang kom så meget spam. Men det er jeg nu - 7,9,13 - sjældent plaget af. Det irriterer mig frygteligt, at der ikke står, at kommentaren bliver offentliggjort senere eller noget i den stil. Det var da en simpel ting.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad