« Mandagsmosaik | Main | En hæklet "rangle" »

12 January 2015

Comments

Connie

Stormturister - men det ser ikke ud som om, I gik i vejen for nogen...

Parttime Perfectionist

Nej, det var ikke helt vildt, men der var en værre valfarten op til boldbrædtet. I byen var det værste udsalgsræs overstået, men vi var der også først omkring 12.30. Så det var ikke så sært, at der ikke var meget vand tilbage!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad