« | Main | 504 King West »

30 January 2015

Comments

Parttime Perfectionist

Ja, det var lidt ærgerligt, for hvis det kunne række, så kunne jeg jo komme i gang med det samme. :-) Det kan nok lade sig gøre at strikke det meste af det, men jeg kan ikke helt gennemskue hvornår man kan stoppe. :-)

Halskæden minder også om en lavet af rønnebær. Det kan jeg huske, at jeg lavede, da jeg var yngre. :-)

Miri

Æv, det var ærgerligt...Det er eller et fint sjal :) Og kan også ret godt lide hendes halskæde, minder mig om min ungdom :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad