« Mandagsmosaik | Main | UFO undervejs til at blive færdig »

26 January 2015

Comments

Connie

Kan man begynde at bekymre sig om hacking eller lignende i dine følgeres computere???

Parttime Perfectionist

Neej, det tror jeg da ikke. Jeg kan ikke helt regne ud, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Det ville da vist kun gå ud over mig, medmindre hele bloggen er blevet hacket og der er der jo ikke noget, som tyder på.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad